Sổ tay văn hoá Việt Chuẩn

Sổ tay văn hoá Việt Chuẩn

Để hiểu hơn về giá trị cốt lõi văn hoá của Việt Chuẩn
Sổ tay văn hoá của Việt Chuẩn là bộ sổ tay tài liệu nội bộ
Để CBCNV hiểu hơn về văn hoá Việt Chuẩn